Rejestracja firmy

Rejestracja firmy Każdy z nas zdaje sobie doskonale sprawę z faktu jak trudno jest założyć własną firmę. Zanim zaczniemy zarabiać na siebie musimy uzbroić się w cierpliwość i przejść trudny etap papierkowej roboty. Na samym początku musimy naszą firmę zarejestrować. W trym celu potrzebujemy formularz dotyczący zgłoszenia firmy do ewidencji. W formularzu takim zawartych jest wiele pozycji, wśród nich standardowo dane przedsiębiorcy, do którego firma należy, sama nazwa firmy powstającej, pesel przedsiębiorcy i jego adres, rodzaj działalności, jaki chcemy wykonywać wraz z miejscem jej wykonywania i sugerowana datą rozpoczęcia działalności. Naturalnie każdy taki dokumenty w tym zgłoszenie do ewidencji jest odpłatne, na tą chwile wynosi sto złotych, jeśli firmę zakłada więcej sposób niż jedna wówczas taki sam wkład musi opłacić każda z tych osób. Organ, który zajmuje się samą ewidencją i wpisami ma czternaście dni na wpis naszej firmy. Od tego czasu możemy już zacząć starać się o załatwienie pozostałej dokumentacji i wniosków. Rejestracja firmy jest tak na prawdę pierwszym krokiem zanim zaczniemy firmę wprowadzać na rynek.

Giełda

Giełda Giełda papierów wartościowych to instytucja, która organizuje i zapewnia możliwości obrotu papierami wartościowymi, które zostały dopuszczone przez nią do obrotu. Giełdy papierów wartościowych handlują między innymi takimi papierami wartościowymi jak: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, obligacje, kontrakty terminowe, opcje,jednostki indeksowe. Giełdy papierów wartościowych tworzą zaplecze techniczne, które umożliwia robienie rozliczeń między stronami, dokonywanie wypłaty dywidendy, naliczania odsetek a także spełniają funkcje polegające na usprawnianiu obrotów papierami wartościowymi. Obroty na giełdzie papierów wartościowych w większości krajów jest regulowany przez prawo. Wymienić można kilka funkcji giełdy papierów wartościowych: skuteczne zarządzanie rynkiem, gromadzenia kapitału na rozwój, łatwy zakup i sprzedaż udziałów. Na giełdzie możemy się spotkać również z kapitałem spekulacyjnym, są to środki, które są kupowane przez ludzi w celu zarobkowym, związanym ze zmianą kursu. Wyróżnić możemy kilka rodzajów giełd: giełdy towarowe, giełdy instrumentów pieniężnych, giełdy usług, giełdy papierów wartościowych, giełdy transakcji fizycznych, giełdy terminowe, giełdy instrumentów pochodnych. Początek Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce miał miejsce w okresie XX-lecia międzywojennego, a po wojnie w 1991 roku odbyła się pierwsza sesja giełdowa. W giełdzie wzięło wtedy udział 7 domów maklerskich i notowane były akcje 5 spółek, a obrót tamtego dnia wynosił 1,990 zł.