Ekonomia

Ekonomia Ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych w warunkach ograniczalności zasobów. Wykrywa i opisuje prawidłowości rządzące tymi procesami, a prawidłowości te nazywamy prawami ekonomicznymi. Procesy gospodarcze obejmują cztery fazy: produkcja; wytwarzanie dóbr materialnych i usług niematerialnych; podział; proces, w którym następuje rozdysponowanie wytworzonego dochodu między różne jednostki i grupy społeczne; wymiana; polega na zamianie praw własności; konsumpcja; używanie i zużywanie wytwarzanych dóbr i usług. Ekonomia zajmuje się formułowaniem prawidłowości rządzących procesami gospodarczymi, zaś polityka gospodarcza wykorzystuje znajomość tych prawidłowości do podejmowania decyzji i działań w gospodarce. Najważniejsze dla ekonomii są NBP i Ministerstwo Finansów. Klasyfikacja rynków wg. określonych kryteriów: według przestrzennego kryterium transakcji: rynki lokalne, rynki regionalne, rynki międzynarodowe, rynek globalny. Według kryterium przedmiotu wymiany: rynek dóbr i usług konsumpcyjnych, rynek czynników produkcji. W ujęciu branżowym – rynki różnych towarów. Ze względu na siłę przetargową poszczególnych podmiotów na rynku, tzn. sprzedawców i nabywców (kto dyktuje warunki): rynek nabywcy, rynek sprzedawcy. Ze względu na swobodę działania na nich podmiotów gospodarczych: rynki regulowane (np. prąd): wolny rynek (władza ustawodawcza nie sprawuje nad nim kontroli; swoboda określania cen i ilości sprzedawanego produktu).